Sangola Urban Bank

मुख्य शाखा :

पत्ता : सि. स. नं. २९२४/५ अ व ब रेल्वेगेट जवळ , मिरज रोड ता. सांगोला जिल्हा - सोलापूर ४१३ ३०७

दूरध्वनी क्रं. : ०२१८७-२२११७०,२२१३७०,२२०६७०

मोबाईल क्रं. : 9503951170 / 9503671170

ई-मेल आयडी : mainbr@sangolaurbanbank.com

अकलूज शाखा :

साई स्पर्श कॉम्प्लेक्स, प्रतापसिंह चौक बायपास रोड अकलूज ता. माळशिरस जिल्हा - सोलापूर ४१३१०१

दूरध्वनी क्रं. : ०२१८५-२२४१७०

मोबाईल क्रं. : 7276461170

ई-मेल आयडी :
akluj @sangolaurbanbank.com

पंढरपुर शाखा :

शिवप्रसाद बिल्डिंग बँक ऑफ बरोडाच्या पाठीमागे स्टेशन रोड पंढरपूर ता.पंढरपूर ४१३३०४

मोबाईल क्रं. : 7276401170

ई-मेल आयडी : ppur@sangolaurbanbank.com

महूद बु. शाखा :

खांडेकर बिल्डिंग दिघंची रोड महूद बु. || ता. सांगोला जिल्हा - सोलापूर ४१३३०६

मोबाईल क्रं. : 7276751170

ई-मेल आयडी : mahud@sangolaurbanbank.com

कमलापूर शाखा :

वाघमारे बिल्डींग, कमलापूर, ता. सांगोला जिल्हा- सोलापूर -४१३३०७

मोबाईल क्रं. : 8446501170

ई-मेल आयडी : kamlapur@sangolaurbanbank.com

आटपाडी शाखा :

श्रीरत्न बिल्डींग, दिघंची रोड, आटपाडी, ता. आटपाडी, जिल्हा- सांगली - ४१५३०१

मोबाईल क्रं. : 8446371170

ई-मेल आयडी : atpadi@sangolaurbanbank.com

शहर शाखा

बागल बिल्डिंग ,कचेरी रोड. सांगोला ४१३३०७ तालुका- सांगोला जिल्हा- सोलापूर

मोबाईल क्रं. : 8446321170

ई-मेल आयडी : city@sangolaurbanbank.com

माढा शाखा

चव्हाण कॉम्प्लेक्स , शिवाजी नगर , सोलापूर रोड माढा. ता. माढा , जि. सोलापूर ४१३२०९

मोबाईल क्रं. : 8446481170

ई-मेल आयडी : madha@sangolaurbanbank.com