Sangola Urban Bank

मुख्य शाखा :

पत्ता : सि. स. नं. २९२४/५ अ व ब रेल्वेगेट जवळ , मिरज रोड ता. सांगोला जिल्हा - सोलापूर ४१३ ३०७

दूरध्वनी क्रं. : ०२१८७-२२११७०,२२१३७०,२२०६७०

मोबाईल क्रं. : 9503951170 / 9503671170

ई-मेल आयडी : mainbr@sangolaurbanbank.com

पंढरपुर शाखा :

शिवप्रसाद बिल्डिंग बँक ऑफ बरोडाच्या पाठीमागे स्टेशन रोड पंढरपूर ता.पंढरपूर ४१३३०४

मोबाईल क्रं. : 7276401170

ई-मेल आयडी : ppur@sangolaurbanbank.com

महूद बु. शाखा :

खांडेकर बिल्डिंग दिघंची रोड महूद बु. || ता. सांगोला जिल्हा - सोलापूर ४१३३०६

मोबाईल क्रं. : 7276751170

ई-मेल आयडी : mahud@sangolaurbanbank.com