Being member of Real Time Gross Settlement System (RTGS), our Bank offers transfer of funds through RTGS. Our customers can have prompt, efficient, secure, economical and reliable transfer of funds from our bank to the beneficiary's accounts with other member banks across the country and from remitter's account in a particular member bank to the beneficiary's account with our bank.

Note : RTGS systems work on all days except on Sunday and national holidays across the states.

Beneficiary's Information Required for transfer of funds
 • Name of the beneficiary
 • Account Number of the beneficiary
 • Amount to be remitted
 • Name of the beneficiary bank, branch and its IFSC
 • Sender to receiver information, if any


NEFT Service

Our Bank also offers transfer of funds through National Electronic Fund Transfer system (NEFT). Customers can have efficient, secure, economical and reliable transfer of funds from our bank to the beneficiary's accounts with other banks across the country and from remitter's account in a particular bank to the beneficiary's account with our bank.

Note : NEFT systems work on all days except on Sunday and national holidays across the states.

Charges : UP TO Rs 2 lakh Rs 15/- + GST 18% Rs 3/- = Rs 18. ABOVE Rs 2 lakh Rs 25/- + GST 18% Rs 4.50/- = Rs 30/-

Timings
Timings
Monday to Friday 10.00 a.m. to 3.30 p.m.
Saturday 10.00 a.m. to 3.30 p.m.
You can get statement on your own Email address .For more details contact branch.
अ.नं. खातेचे नाव तपशील सेवा दर
1
सेव्हिंग बँक खाते
१) मिनिमम बॅलन्स
चेकबुक असल्यास रु. ५००/-
चेकबुक नसल्यास रु १००/-
शिल्लक रु. ५००/- पेक्षा कमी ठेवल्यास
शिल्लक रु. 1००/- पेक्षा कमी ठेवल्यास
रु ५०/- + जीएसटी (तिमाही)
रु 25/- + जीएसटी (तिमाही)
दुबार पासबुक चार्जेस प्रति पासबुक रु ५०/- + जीएसटी
चेक बुक चार्जेस नवीन चेकबूसाठी सेव्हिंग खाते
पुढील प्रत्येक चेक बुक साठी
प्रथम चेक बुक मोफत
रु 30 /- + जीएसटी
स्टॉप पेमेन्ट करणे प्रति चेक रु १०/- + जीएसटी
चेक बुक कॅन्सल करणे प्रत्येक चेक साठी रु ५/- + जीएसटी
2
चालू ठेव खाते
१) मिनिमम रु १०००/-
शिल्लक रु. १०००/- पेक्षा कमी ठेवल्यास रु ५०/- + जीएसटी (तिमाही)
2) चेक बुक चार्जेस प्रत्येक चेक बुक साठी (प्रथम चेक बुक मोफत) रु 50/- + जीएसटी
3
डी. डी. कमिशन लोकल व बाहेरगावचे रु १,००,०००/- पर्यंत रु १०/- + जीएसटी
1)नवीन डी.डी. काढणे पुढील प्रत्येकी रु १०००/- साठी रु १०/- + दरहजारी रु. १/- + जीएसटी
2) डी.डी. कॅन्सल करणे रकमेवर आधारित डी.डी. कमिशन प्रमाणे
3) डुप्लिकेट डी.डी देणे रकमेवर आधारित रु १,००,०००/- पर्यंत रु १०/- डी.डी. कमिशन प्रमाणे
4) डी.डी. मुदत वाढवणे रकमेवर आधारित रु १,००,०००/- पर्यंत रु १०/- डी.डी. कमिशन प्रमाणे
4
चेक डी.डी. कलेक्शन
अ) लोकल:- इतर बँकांना पाठवलेले चेक / डी.डी. कलेक्शन
रु. १,००,०००/- पर्यंत २०/- + पोस्टेज रु. १,००,०००/- पुढील प्रत्येक १०००/- रु. २०/- + दरहजारी १/- + पोस्टेज
इतर बँकाकडून आलेले चेक कलेक्शन रु. १,००,०००/- पर्यंत २०/- + पोस्टेज रु. १,००,०००/- पुढील प्रत्येक १०००/- रु. २०/- + दरहजारी १/- + पोस्टेज
लोकल चेक परत जाणे प्रति चेक रु १००/- + जीएसटी करणे
ब) बाहेर गावच्या बँकांना पाठवलेले चेक / डी.डी. कलेक्शन रु १००००/- पर्यंत + पोस्टेज
रु १००००/- चे वर
रु २०/- + जीएसटी + पोस्टेज
रु २०/- + प्रति हजारी रु १ + जीएसटी + पोस्टेज
वरील बँक व्यतिरिक्त संबंधित बँकेचे कमिशन + वरील प्रमाणे चार्जेस संबंधित बँकेचे कमिशन + वरील प्रमाणे चार्जेस
चेक कलेक्शन परत येणे प्रति चेक संबंधित बँकेचे कमिशन + रु ५0/- +जीएसटी + पोस्टेज
बाहेर गावच्या बँकाकडून आलेले चेक कलेक्शन रकमेवर आधारित कमीत कमी रु १००००/- पर्यंत
रु १००००/- चे वर प्रति हजार
रु २०/- + जीएसटी + पोस्टेज
रु २०/- + प्रति हजारी रु १ + जीएसटी + पोस्टेज
क) चेक परत जाणे प्रति चेक रु १००/- + जीएसटी
इतर
१) खाते बंद करणे
सेव्हिंग , चालू खाते
प्रति खाते रु ५०/- + जीएसटी
सेव्हिंग , चालू खाते ६ महिनेच आत बंद करणे प्रति खाते रु 100/- + जीएसटी
2)स्टेटमेंट चार्जेस प्रति पेज प्रथम पेज रु ५/- + पुढील प्रति पेज रु ५/- + जीएसटी
३) नोड्यूज दाखला प्रति दाखला रु ५०/- + जीएसटी
4)प्रोसेसिंग चार्जेस रकमेवर आधारित 0.५०% + जीएसटी
५) फॉर्म फी ठेव तारण कर्ज
सोने तारण
इतर
निशुल्क
सोने तारण रु 25/- + जीएसटी
100/- + जीएसटी
६) लॉकर भाडे लहान साईझ
मध्यम साईझ
मोठी साईझ
जम्बो साईझ
रु ५००/- + जीएसटी
रु ७५०/- + जीएसटी
रु १०००/- + जीएसटी
रु १५०० /- जीएसटी
5
७) सॉलव्हनसी दाखला रकमेवर आधारित ०.०२% + जीएसटी
८) बँक गॅरंटी कमिशन रकमेवर आधारित रु १०००००/- पर्यंत ३००/- + प्रति वर्ष रु १००/- + जीएसटी
रु १००००१/- पुढील ३००/- + प्रति लाखास रु १००/- + प्रति वर्ष १००/- + जीएसटी .
9) पिग्मी ठेव मुदतपूर्व रकमेवर आधारित ---
10) इतर मुदत ठेवी मुदतपूर्व सद्याचे व्याजदरप्रमाणे १% व्याज कमी
११) डुप्लिकेट ठेव पावती रु.५०/- + जीएसटी
१२) शेअर्स ट्रान्सफर फी रु.५०/- + जीएसटी
१३) वारस नोंद फी रु.५०/- + जीएसटी
१४) एस एम एस चार्जेस तिमाही रु.१५/- + जिएसटी
१५) आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. व ई- पेमेंट रु.२०००००/- पर्यंत
रु.२००००१/- पुढील
रु.१५/- + जीएसटी
रु.२५/- +जीएसटी
१६) खातेदाराची पुर्वीचे जुने रेकॉर्ड पाहणे चालू आर्थिक वर्षातील रेकॉर्ड प्रति वर्ष रु. ५०/- + जीएसटी
6
रोख रक्कम भरणा रु.१०/- व रु. २०/- नोटांच्या एका पॅकेटवर ---
7
सिबिल रिपोर्ट प्रति रिपोर्ट रु.५००/- + जीएसटी.
8
कर्ज पश्च्यात भेट फी मंजूर कर्ज रु.२०००००/-
मंजूर कर्ज रु. २००००१/-
रु.१००/- + जीएसटी
रु.२००/- + जीएसटी
9
कॅश क्रेडिट कर्जास स्टॉक स्टेटमेंट लेट फी दरमहा कॅश क्रेडिट कर्जाचे स्टॉक स्टेटमेंट पुढील महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत न आल्यास रु.१००/- + जीएसटी
10
एटीएम चार्जेस नवीन प्रथम कार्ड
दुबार एटीएम कार्ड
दुबार एटीएम पिन
एटीएम ब्लॉक करणे
एटीएम वार्षिक फी
निशुल्क
रु १००/- + जीएसटी
रु ५०/- जीएसटी
निशुल्क
रु १००/- + जीएसटी

Sangola Resources

 • Overview
 • Safety Measures
 • Report Fraud/Suspicious email
 • RBI Guidelines
 • Sangola Safe Banking
 • Sangola Bank News
 • Latest Events
 • Easy Loan Calculator
 • Terms & Conditions
 • IFSC Codes
 • Web Site Usage Terms
 • Disclaimer
 • Privacy

Copyright © 2017 Sangola Urban Co-Op. Bank, All rights reserved. Website designed & maintained by 3D Services